INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ DRUKARNIA WIKING GRAF JAKUBOWSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
RODO

W trosce o Państwa prywatność przygotowaliśmy dla Państwa informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Spółkę.

I. Przetwarzanie danych osobowe w związku z umowami zawieranymi przez Spółkę

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DRUKARNIA WIKING GRAF JAKUBOWSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Łodzi, KRS 0001027070

Dane kontaktowe Spółki:
94-103 Łódź, ul. Elektronowa 1a
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Jeżeli Pani/Pan jest osobą reprezentującą spółkę, fundację, stowarzyszenie lub inny podmiot niebędący osobą fizyczną (klient lub kontrahent) lub jeśli jest Pani/Pan pełnomocnikiem reprezentującym klienta lub kontrahenta, to Spółka przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, nazwa stanowiska a także inne dane podane w celu zawarcia oraz wykonania umowy pomiędzy Spółką a klientem lub kontrahentem.
 1. Jeżeli jest Pani/Pan osobą wskazaną przez klienta lub kontrahenta jako osoba kontaktowa (przedstawiciel), to Spółka przetwarza Pani/Pana dane kontaktowe podane przez klienta lub kontrahenta (imię, nazwisko, adres mailowy, telefon, stanowisko). Spółka przetwarza ww. dane także wtedy, kiedy samodzielnie podała Pani/Pan swoje dane Spółce jako osoba kontaktowa (przedstawiciel) klienta lub kontrahenta.
 1. Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną, z którą Spółka zawiera umowę, to Spółka przetwarza podane przez Panią/Pana dane osobowe takie jak imię, nazwisko, firma, adres siedziby (adres zamieszkania jeżeli nie jest Pani/Pana przedsiębiorcą), NIP, PESEL, a także numer telefonu lub adres e-mail, lub inne jeszcze dane kontaktowe, jeśli je Pani/Pan wskaże.
 1. Pani/Pana dane osobowe Administrator danych pozyskał od klienta lub kontrahenta, który wskazał Pana/Panią jako osobę upoważnioną do reprezentowania klienta lub kontrahenta bądź jako osobę kontaktową w związku z umową między Spółką a tym klientem lub kontrahentem, chyba że te dane podał/ła Pani/Pan Spółce samodzielnie.
 1. Pani/Pana dane osobowe jako osoby kontaktowej, pełnomocnika lub osoby reprezentującej przetwarzane będą w prawnie usprawiedliwionym interesie Spółki, który polega na:
  1. zapewnieniu zawarcia oraz prawidłowego wykonywania przez Spółkę umowy z klientem lub kontrahentem – do czasu zakończenia realizacji tej umowy lub jej rozwiązania w inny sposób;
  2. dochodzeniu roszczeń przeciwko Pani/Panu lub klientowi lub kontrahentowi Spółki albo na obronie przed roszczeniami – do czasu aż te roszczenia się przedawnią bądź wygasną;
  3. marketingu bezpośrednim towarów lub usług własnych Spółki; przedstawiciele lub pracownicy Spółki będą się mogli z Panią/Panem spotykać, prezentować swoje towary lub usługi podczas bezpośrednich spotkań, dostarczać materiały marketingowe pocztą tradycyjną lub na bezpośrednich spotkaniach - aż do czasu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu lub do czasu zakończenia umownej współpracy ze Spółką (decyduje czynność podjęta wcześniej); Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 1. Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną, z którą Spółka zawiera umowę, to Spółka przetwarza podane przez Panią/Pana dane osobowe w celu zawarcia oraz realizacji umowy między Panią/Panem a Spółką do czasu zakończenia realizacji umowy lub jej rozwiązania w inny sposób.
  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.
 1. Jeżeli jest Pani/Pan osobą, z którą Spółka zawiera umowę, to Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w prawnych interesach spółki wskazanych w punkcie 6 lit. b) oraz c) tej informacji.
  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe jako osoby kontaktowej, pełnomocnika lub osoby reprezentującej, lub jako strony umowy ze Spółką będą też przetwarzane w celu realizacji gwarancji udzielonej przez Spółkę na produkty wykonane przez Spółkę – do czasu aż okres gwarancji się zakończy, a w przypadku jeżeli klient Spółki skorzysta z uprawnień gwarancyjnych – to także przez okres 1 roku od dnia załatwienia reklamacji (zakończenia procedury reklamacyjnej).
  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) lub f) RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę także po zakończeniu umowy – w celu realizacji przez Spółkę obowiązku przechowywania dokumentów księgowych przez okres 5 lat.
  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości.
  Wyjaśnianie: 5 lat liczone jest od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.
 1. W celu i w zakresie niezbędnym do zrealizowania umowy między Spółką a klientem lub kontrahentem bądź między Spółką a Panią/Panem - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy współpracujące ze Spółką w zakresie usług IT, programów komputerowych, dostawcy rozwiązań IT w zakresie obsługi księgowo-kadrowej, kancelarie prawne świadczące usługi prawne na rzecz Spółki, podmioty świadczące dla Spółki usługi audytorskie, firmy kurierskie lub transportowe – współpracujące ze Spółką, banki na potrzeby realizacji płatności, kontrahenci Spółki w przypadku, gdy jest to konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia.
 2. Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną, z którą Spółka zawiera umowę, to podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, ale ich niepodanie uniemożliwi Administratorowi zawarcie z Panią/Panem umowy.

II. Przetwarzanie danych osobowych przed zawarciem umowy

 1. Jeżeli kontaktuje się Pani/Pan ze Spółką w celu uzyskania wyceny lub otrzymania oferty, to Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na Pani/Pana prośbę, bądź zapytanie dotyczące wyceny lub oferty. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) lub f) RODO.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, ani umownym, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Spółce podjęcie działań na Pani/Pana prośbę, zapytanie.
 1. Pani/Pana dane osobowe podane w związku z zapytaniem lub prośbą Spółka przechowuje do czasu załatwienia sprawy na Pani/Pana prośbę oraz przez kolejne 3 miesiące. Jeżeli w następstwie załatwienia sprawy na Pani/Pana prośbę dojdzie do zawarcia umowy ze Spółką, to Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji tej umowy lub jej rozwiązania w inny sposób, a także w prawnie usprawiedliwionych interesach oraz w celu realizacji obowiązku księgowego – jak w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z umowami zawieranymi przez Spółkę (część I tej informacji).

III. Uprawnienia osoby, której dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych lub żądania ograniczenia przetwarzania danych.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w prawnie usprawiedliwionym interesie.
 1. Swoje żądania lub sprzeciwy może Pani/Pan kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, to może Pani/Pan złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Wersja 3. Data opracowania: 01.08.2019 r.

Niniejszy dokument stanowi własność prawną Wiking Graf w rozumieniu prawa autorskiego. Wszelkie kopiowanie, przetwarzanie jest prawnie zabronione.